Jak uzyskać dofinansowanie na łóżko rehabilitacyjne?

NFZ, czy PFRON?

Do prawidłowej rehabilitacji osoby, która uległa wypadkowi lub jest niepełnosprawna, konieczny jest doświadczony rehabilitant i profesjonalny sprzęt. Okazuje się, że istnieje możliwość uzyskania refundacji poniesionych kosztów lub dofinansowania na kupowany sprzęt. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja na sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny udzielana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby starające się o dofinansowanie będą musiały zwrócić się o pomoc do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie lub lokalnego ośrodka pomocy społecznej bowiem te instytucje pośredniczą w pozyskiwaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym, że zakup łóżka ortopedycznego nie jest refundowany w ramach NFZ, osoby zamierzające kupić taki sprzęt mogą skorzystać jedynie z drugiego z wymienionych rozwiązań. Należy pamiętać, że ze środków PFRON dotowanych jest nawet osiemdziesiąt procent środków poniesionych na zakup łóżka.

Procedura postępowania krok po kroku

Osoby ubiegające się o pomoc z PFRON, muszą skompletować i złożyć w biurze PCPR lub OPS kilka dokumentów. Wymagane jest przede wszystkim złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające zalecenie zakupu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wypadku łóżka. Niezbędne jest także załączenie zgodnej z oryginałem kopii dowodu osobistego oraz kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoba starające się o dofinansowanie musi również przedstawić oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej, dla której kupowane będzie łóżko rehabilitacyjne. Na wsparcie liczyć mogą wyłączenie osoby, które spełniają określone przepisami kryteria dochodowe. Ostatnim dokumentem, jaki trzeba przestawić w urzędzie, jest faktura proforma na kupowany sprzęt. To na jej podstawie obliczona zostanie kwota dofinansowania. W związku z tym, że ilość wymogów formalnych, które trzeba spełnić jest dosyć duża, niektóre firmy sprzedające sprzęt rehabilitacyjny oferują swą pomoc. Warto z takiej pomocy skorzystać, ponieważ wszelkie błędy lub braki formalne powodują wydłużanie procesu udzielania wsparcia finansowego na zakup łóżka rehabilitacyjnego.